Zmluva o dielo

Aby mohlo dielo priniesť jeho zhotoviteľovi zisk, nárok na odmenu mu môže zaistiť zmluva o dielo. Problematiku tejto zmluvy upravuje Občiansky zákonník aj Obchodný zákonník. V prípade, že zmluva o dielo má regulovať vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi, využíva sa obchodnoprávna formulácia zmluvy. Pre spotrebiteľov je však výhodnejšie, že vzťahy fyzickej osoby s podnikateľom už spadajú pod občianske právo a riadia sa ustanoveniami občianskeho zákonníka. Aj tu sa ale pripúšťa eventualita, že zmluva v písomnej forme sa môže riadiť obchodným zákonníkom. Písomná podoba sa odporúča predovšetkým v záujme predchádzania prípadným sporom, keďže ústna dohoda predstavuje komplikovanejšie možnosti vymáhateľnosti. Je preto vhodné, aby zmluva o dielo prešla právnou konzultáciou, ktorú vám poskytne Váš právnik a vysvetlí vám všetky jej náležitosti a dôsledky. Pri zložitejších zmluvách vám jej prípravu môže pomôcť sformulovať advokátska kancelária. Komplikáciám z pozície objednávateľa môžte predísť aj trvaním na tom, aby vám autor diela vydal písomné potvrdenie o prevzatí vašej objednávky. Takto vyhotovená zmluva má určitý charakter a je dobré vedieť, čo vlastne považuje zmluva o diele za dielo. Je ním napríklad zhotovenie určitej veci (pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu), montáž určitej veci, údržba veci, vykonanie dohodnutej opravy alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti, napr. odborný posudok alebo stavebné plány, atď. Zmluva o dielo poveruje autora osobným vyhotovením takejto veci. Znamená preňho záväzok, že dielo objednávateľovi vykoná za dojednanú cenu a riadne v dohodnutom čase, podľa zmluvne ustanovených noriem. Objednávateľ však prijatím veci, prostredníctvom ktorej je dielo vytvorené, automaticky nezískava právo aj toto dielo používať. Podmienky nasledovného využitia upravuje licenčná zmluva, na ktorej spísaní sa môžu obidve zmluvné strany dohodnúť. Na záver je teda potrebné zdôrazniť, že zmluva o dielo automaticky neprenáša aj práva o využívaní diela.